top of page

Vårt motto är

"FLEXIBILITET & ENKELHET"

LEVERANSVILLKOR

Inbärning till anvisad plats:

En uppställningsplats per sändning på det våningsplanet där godset tas in till bostaden. 

 

Om mottagaren önskar ändå att godset levereras till övervåning/undervåning i bostaden sker då detta på mottagarens egen risk, under förutsättningen att godset går att transportera till övervåning/undervåning utan att bryta emballaget. Detta gäller även om emballaget bryts i
samband med mottagarens medgivande för att godset ska lättare kunna transporteras till övervåning/undervåning.


Sun-Com avsäger sig allt ansvar för skador på gods eller egendom som kan uppstå i samband med detta.


Förutsättning för tillvalet inbärning till anvisad plats är att godsets vikt eller storlek utgör möjlighet för två personer att hantera inlärningen. Produktemballering bryts inte, endast ifall om en annan tjänst har bokats och borttag av emballering ingår.


Mottagare ansvarar för att hinder skall vara borttagna och att åtgärder är vidtagna för att säkerställa skadefri leverans.


Dessa åtgärder som till exempel att skydda golv med byggpapp eller liknande material, där det inte finns risk för att Sun-Com´s medarbetare kan halka, hänga av dörrar, ta bort tavlor, lampor etcetera ska ske innan leverans. Om detta inte har skett innan leverans, så frånsäger sig Sun-Com Logistics sig allt ansvar för skador som kan uppstå på egendom/gods till följd av detta.


Förare tar inte av sig skorna vid leverans/montering eller inbärning till anvisad plats.


I de fall godset på grund av sin vikt eller storlek i kombination med en svårtillgänglig
lossningsplats inte kan hanteras säkert utan risk för skada på person eller egendom, äger
föraren rätt att neka inbärning till anvisad plats och godset ställs då av innanför ytterdörren
och då anses detta som en godkänd leverans.


Samma leveransvillkor gäller även när det är en inbärning med en person.

Bomkörning:
Uppstår när kunden/mottagaren inte har varit tillgänglig per telefon eller på plats vid leveranstillfället. Chauffören väntar i 10 minuter sedan anses leveransförsöket som en bomkörning.


Kunden/mottagaren blir då debiterad för en leverans, en returkostnad samt en kostnad för en ny leverans.


Droppfrakt: Innebär att godset ställs av vid tomtgräns/port. Emballaget skall synas av mottagaren innan påskrift av leveransen och om eventuella synliga skador upptäcks med samband med leveransen så ska mottagaren meddela detta till chauffören.
Om ingen anmärkning görs vid leveranstillfället så tillbakavisas din begäran om ersättning. Dold skada anmäls till Sun-Com Logistics inom 7 dagar.


Viktigt att tänka på vid eventuell skada på godset.
* Kasta inte emballaget
* Dokumentera skadan med bilder
* Skydda godset så ingen annan skada uppstår
* Du får ej påbörja en försäljning av godset innan godkänd reklamation.

 

Sun-Com Logistics kan komma att behöva göra en besiktning på det skadade godset samt emballaget.

 

Sun-Com Logistics ansvar upphör när varan ställs till mottagarens förfogande på dennes adress.


Exakt placering är direkt innanför ytterdörr i bostad, kontor eller lager om inget annat är överenskommet innan leverans.
Förutsatt att godset går att transportera dit utan hinder. Önskar mottagaren att godset skall avlämnas på en annan plats eller vid
extraordinära leveransförhållanden.


Till exemepl:
* Uppbärning till övervåning/undervåning
* Vinscha via fasaden
* Skylift


Sker detta på kundens/mottagarens egen risk, vilket härmed meddelas denne. Det innebär vid extraordinär leverans att kunden/mottagaren tar på sig allt ansvar beträffande eventuella skador som uppstår på godset, fasaden eller annan egendom vid det extraordinära leveranstillfället.


Avbokning:
Skall ske minst 24 timmar innan godset lastas på bil. Om avbokning sker efter 24 timmar eller om godset har lastat på bil så anses detta som en bomkörning och kunden/mottagaren debiteras för leveransen, en returkostnad samt en ny leveranskostnad.

Vad som gäller vid RETUR/ÅTERVINNING:

Gods ska vara nedmonterat till den grad att det är redo för utbärning innan vår ankomst. T.ex. Ben skall skruvas av och eventuella moduler ska separeras Sun-Com bistår inte med nedmontering av dina möbler som ska tas i retur/återvinning.
Om godset är smutsigt/ohygieniskt ber vi dig som kund att dammsuga av - alternativt plasta in de delar som är i behov av detta, även detta görs innan vår ankomst.

OBS: Notera att våra chaufförer har full rätt att neka din retur/återvinning om du ej uppfyllt dessa krav.

 

bottom of page